65.000.000
33.000.000
-24%
22.000.000
22.500.000
28.000.000

Thiết bị siêu thị

TỦ MÁT 4 CÁNH MAXCOOL MC-2200SKV

58.000.000
65.000.000
39.000.000
26.800.000

Thiết bị siêu thị

TỦ MÁT 3 CÁNH CARIER FC-DT188

45.000.000

Thiết bị siêu thị

TỦ MÁT 4 CÁNH MAXCOOL MC-2200SKV

58.000.000
65.000.000
39.000.000

Thiết bị siêu thị

TỦ MÁT 3 CÁNH CARIER FC-DT188

45.000.000
36.800.000
33.000.000
23.000.000

Thiết bị siêu thị

TỦ MÁT 4 CÁNH MAXCOOL MC-2200SKV

58.000.000
65.000.000
39.000.000

Thiết bị siêu thị

TỦ MÁT 3 CÁNH CARIER FC-DT188

45.000.000
36.800.000
33.000.000
23.000.000